CUSTOM PHARMACY

We would be more than happy to make a custom formula. We use TCM Zone herbs. We only can fill it in 120 capsules or 100 gram granule bottle. Please send your formula with dosages to contact@herbaltcm.com.

Please note the extra charges for expensive herbs. We will let you know the pricing before filling the formula. Payment must be made prior to filling the formula and there are no refunds on custom items. Shipping charges apply.

Expensive Herbs

$1 per herb

Bai Dou Kou

Ban Xia (Fa)

Ban Xia (Jiang)

Bie Jia

Dan Nan Xing

Di Long

E Jiao

Fang Feng

Hu Huang Lian

Hua Jiao

Huang Lian

Mei Gui Hua

Ren Shen

Rou Dou Kou

San Qi

Sang Piao Xiao

Sha Ren

Shan Ci Gu

Shi Hu

Suan Zao Ren

Wu Wei Zi

Zhe Bei Mu

Zhu Ling

$2 per herb

Chuan Bei Mu

Chan Tui

Chen Xiang

Ma Bo

Shui Zhi

Tai Zi Shen

Tian Ma

Wu Shao She

$3 per herb

Quan Xie

Wu Gong