Custom Pharmacy

We would be more than happy to make a custom formula. We use TCM Zone herbs. We only can fill it in 120 capsules or 100 gram granule bottle. Please send your formula with dosages to [email protected].

Please note the extra charges for expensive herbs. We will let you know the pricing before filling the formula. Payment must be made prior to filling the formula and there are no refunds on custom items. Shipping charges apply.

Expensive Herbs

$1 per herb

 • Bai Dou Kou
 • Ban Xia (Fa)
 • Ban Xia (Jiang)
 • Bie Jia
 • Dan Nan Xing
 • Di Long
 • E Jiao
 • Fang Feng
 • Hu Huang Lian
 • Hua Jiao
 • Huang Lian
 • Mei Gui Hua
 • Ren Shen
 • Rou Dou Kou
 • San Qi
 • Sang Piao Xiao
 • Sha Ren
 • Shan Ci Gu
 • Shi Hu
 • Suan Zao Ren
 • Wu Wei Zi
 • Zhe Bei Mu
 • Zhu Ling

$2 per herb

 • Chuan Bei Mu
 • Chan Tui
 • Chen Xiang
 • Ma Bo
 • Shui Zhi
 • Tai Zi Shen
 • Tian Ma
 • Wu Shao She

$3 per herb

 • Quan Xie
 • Wu Gong